Przystań Psychologiczna Tel. +48 533 300 999

Magdalena Sromek

Specjalizacje:

  • Konsultacje psychologiczne i psychoedukacja
  • Zaburzenia lękowe (lęk paniczy, fobie, lęk uogólniony (GAD), hipochondria, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD)) depresja
  • Terapia indywidualna i par
  • Terapia kontrolowania emocji trudnych wśród dzieci i młodzieży
  • Trudności w relacjach
Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz psychologiem kliniczno - sądowym. W pracy korzystam głównie z nurtu poznawczo- behawioralnego . W relacji z pacjentem najważniejsze jest dla mnie towarzyszenie mu w odkrywaniu samego siebie, opanowywaniu przez niego umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wspieranie go na każdym etapie terapii. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.   Jestem absolwentką Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ukończyłam m.in. następujące kursy i szkolenia: Biofeedback EEG (neurofeedback) w zastosowaniu klinicznym; Jak się nie uwikłać - praca z osobami w ostrym kryzysie okołorozwodowym; Lęk paniczny - praca z pacjentem w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej; Trening kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych - jak efektywnie rozwijać u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych umiejętności związane z zarządzaniem i kontrolowaniem emocji trudnych; Trener Zarządzania Złością i Emocjami Trudnymi; Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej; Mutyzm wybiórczy; Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez aktywny udział w szkoleniach i kursach, a także realizuję obecnie studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.