Przystań Psychologiczna Tel. 533 300 999

Oferta dla dorosłych

Dorosłe dzieci alkoholików

Alkoholowe dzieciństwo

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą szereg konsekwencji przekładających się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Nieprzewidywalność zachowań jednego lub obojga rodziców, odrzucenie, przemoc czy brak jednolitego systemu wartości generuje pewien rodzaj przystosowania - schemat zachowań, które w dorosłym życiu utrudniają funkcjonowanie, są źródłem wielu problemów i bolesnych przeżyć.

Dorosłe Dzieci Alkoholika najczęściej doświadczają następujących trudności:

niezdolność do nazywania swoich uczuć i dbania o realizację własnych potrzeb;

nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, kłopoty w podejmowaniu decyzji;

potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych, obsesyjne planowanie i analizowanie sytuacji, próba przewidzenia jakie jest rozwiązanie wielu problemów;

negatywny obraz własnej osoby, przekonanie o własnej nieatrakcyjności i braku kompetencji;

niskie poczucie własnej wartości z jednoczesnym stawianiem sobie wysokich i często nierealistycznych wymagań;

postrzeganie świata jako wrogiego i nieprzyjaznego, ograniczone zaufanie do ludzi, ostrożność w bliskich emocjonalnie kontaktach;

cierpienie psychiczne, nadwrażliwość emocjonalna, nie radzenie sobie z krytyką ze strony innych osób;

lęk przed odrzuceniem, byciem oszukanym i wykorzystanym;

silna zależność emocjonalna wobec innych osób, gotowość do spełniania oczekiwań innych oraz dbania o ich potrzeby kosztem własnym;

lęk przed dokonywaniem zmian w swoim życiu, obawy przed porażką i sukcesem;

ciągłe napięcie, poczucie zagrożenia nawet gdy nic złego się nie dzieje;

poczucie niedostosowania, odmienności, izolacji oraz wewnętrzna samotność;

nieumiejętność odprężenia się, odpoczynku i spontanicznej zabawy;

trudności w budowaniu głębokich i bliskich związków uczuciowych;

trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, ostrożność, brak zaufania, mały dystans wobec siebie, nierealistyczne oczekiwania;

Celem terapii adresowanej do DDA jest rozstanie się z doświadczeniami okresu dzieciństwa, zmiana obrazu samego siebie, uporządkowanie obecnego życia, odzyskiwanie zdrowia psychicznego oraz nauka umiejętności psychospołecznych. Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików pomaga odbudować zaufanie do siebie i innych. Większa świadomość świata emocji i potrzeb, a także destrukcyjnych schematów zachowań, umożliwia planowanie i wdrażanie zmian w realnym życiu – tym samym otwiera drzwi do lepszego funkcjonowania.

Terapię DDA prowadzą:

Zapisz się