Dorosłe dzieci alkoholików

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą szereg konsekwencji przekładających się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Nieprzewidywalność zachowań jednego lub obojga rodziców, odrzucenie, przemoc czy brak jednolitego systemu wartości generuje pewien rodzaj przystosowania - schemat zachowań, które w dorosłym życiu utrudniają funkcjonowanie, są źródłem wielu problemów i bolesnych przeżyć.

Dorosłe Dzieci Alkoholika najczęściej doświadczają następujących trudności:

 • niezdolność do nazywania swoich uczuć i dbania o realizację własnych potrzeb;
 • nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, kłopoty w podejmowaniu decyzji;
 • potrzeba stałego kontrolowania siebie i innych, obsesyjne planowanie i analizowanie sytuacji, próba przewidzenia jakie jest rozwiązanie wielu problemów;
 • negatywny obraz własnej osoby, przekonanie o własnej nieatrakcyjności i braku kompetencji;
 • niskie poczucie własnej wartości z jednoczesnym stawianiem sobie wysokich i często nierealistycznych wymagań;
 • postrzeganie świata jako wrogiego i nieprzyjaznego, ograniczone zaufanie do ludzi, ostrożność w bliskich emocjonalnie kontaktach;
 • cierpienie psychiczne, nadwrażliwość emocjonalna, nie radzenie sobie z krytyką ze strony innych osób;
 • lęk przed odrzuceniem, byciem oszukanym i wykorzystanym;
 • silna zależność emocjonalna wobec innych osób, gotowość do spełniania oczekiwań innych oraz dbania o ich potrzeby kosztem własnym;
 • lęk przed dokonywaniem zmian w swoim życiu, obawy przed porażką i sukcesem;
 • ciągłe napięcie, poczucie zagrożenia nawet gdy nic złego się nie dzieje;
 • poczucie niedostosowania, odmienności, izolacji oraz wewnętrzna samotność;
 • nieumiejętność odprężenia się, odpoczynku i spontanicznej zabawy;
 • trudności w budowaniu głębokich i bliskich związków uczuciowych;
 • trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, ostrożność, brak zaufania, mały dystans wobec siebie, nierealistyczne oczekiwania;

Celem terapii adresowanej do DDA jest rozstanie się z doświadczeniami okresu dzieciństwa, zmiana obrazu samego siebie, uporządkowanie obecnego życia, odzyskiwanie zdrowia psychicznego oraz nauka umiejętności psychospołecznych. Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików pomaga odbudować zaufanie do siebie i innych. Większa świadomość świata emocji i potrzeb, a także destrukcyjnych schematów zachowań, umożliwia planowanie i wdrażanie zmian w realnym życiu – tym samym otwiera drzwi do lepszego funkcjonowania.

Terapię DDA prowadzą:

Warszawa Centrum:Warszawa Ursynów:
 • Wojciech Tomaszewski
 • Ewa Remesz
 • Ewa Miturska
 • Damian Szestopałko